Lập kế hoạch, chỉ đạo, hoặc phối hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, xây dựng hoặc nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực này.
Hướng các nghiên cứu trong toán học thực nghiệm hoặc toán học ứng dụng trong khoa học, quản lý và các lĩnh vực khác.
Nghiên cứu những nguyên tắc cơ bản của động vật, thực vật như là nguồn gốc, mối liên hệ, giải phẫu, chức năng.
Nghiên cứu bản chất và sử dụng các khu vực trên bề mặt trái đất, liên kết và làm sáng tỏ sự tương tác của các hiện tượng tự nhiên và nhân tạo.
Giới thiệu ngành nghề